Phương pháp luận nghiên cứu khoa học- Vũ Cao Đàm [FULL HD]

June 28, 2020Chương I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
I. Khoa học
II. Nghiên cứu khoa học
III. Đề tài nghiên cứu khoa học
Chương II. BẢN CHẤT LOGIC CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
I. Các thao tác logic trong nghiên cứu khoa học
II. Cấu trúc logic của một chuyên khảo khoa học
III. Trình tự logic của nghiên cứu khoa học
Chương III. VẤN ĐỀ KHOA HỌC
I. Khái niệm
II. Phân loại vấn đề khoa học
III. Các tình huống của vấn đề khoa học
IV. Phương pháp phát hiện vấn đề khoa học
Chương IV. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
I. Khái niệm
II Tiêu chí xem xét một giả thuyết
III. Phân loại giả thuyết
IV. Liên hệ giữa giả thuyết với vấn đề khoa học
V. Bản chất logic của giả thuyết
VI. Kiểm chứng giả thuyết
Chương V. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
I. Khái niệm
II. Phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài
III. Xác định khung lý thuyết của đề tài
Chương VI. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN
I. Khái niệm
II. Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin
III. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
IV. Phương pháp phi thực nghiệm
V. Phương pháp trắc nghiệm
VI. Phương pháp thực nghiệm
Chương VII. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THÔNG TIN
I. Khái niệm
II. Xử lý các thông tin định lượng
III. Xử lý các thông tin định tính
IV. Sai lệch quan sát và sai số quan sát
Chương VIII. VIẾT TÀI LIỆU KHOA HỌC
I. ý nghĩa của tài liệu khoa học
II. Các loại tài liệu khoa học
III. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu
IV. Ngôn ngữ của tài liệu khoa học
V. Trích dẫn khoa học
VI. Chỉ dẫn đề mục và chỉ dẫn tác giả
Chương IX. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
I. Khái niệm
II. Các bước thực hiện đề tài
III. Hội nghị khoa học
IV. Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học
V. Đảm bảo pháp lý cho các công trình khoa học
Chương X. LUẬN VĂN KHOA HỌC
I. Dẫn nhập
II. Phân loại luận văn khoa học
III. Yêu cầu về chất lượng luận văn
IV. Trình tự chuẩn bị luận văn
V. Viết luận văn

Nguồn: https://mensagensdamanha.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mensagensdamanha.com/khoa-hoc/

All Comments

  • Chào cả nhà

    Dzule Play June 28, 2020 6:06 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *