Chương 2: Cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường. (Supply and Demand)

June 27, 2020Cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường ( the market mechanism)
Cơ chế thị trường là quá trình tương tác lẫn nhau giữa các chủ thể (hoạt động) kinh tế trong việc hình thành giá cả, phân phối tài nguyên, xác định khối lượng và cơ cấu sản xuất. Sự tương tác của các chủ thể tạo nên những điều kiện nhất định để nhà sản xuất, với hành vi tối đa hóa lợi nhuận, sẽ căn cứ vào giá cả thị trường để quyết định ba vấn đề: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai. Ngược lại, hoạt động của các chủ thể tạo nên sự tương tác nói trên. Như vậy, cơ chế thị trường là hình thức tổ chức kinh tế, trong đó các quan hệ kinh tế tác động lên mọi hoạt động của nhà sản xuất và 1 người tiêu dùng trong quá trình trao đổi.

In economics, the market mechanism is a mechanism by which the use of money exchanged by buyers and sellers with an open and understood system of value and time trade-offs in a market tends to optimize distribution of goods and services in at least some ways. The mechanism can exist in free markets or in captive or controlling markets that seek to use supply and demand, or some other form of charging for scarcity, to choose among production possibilities. In a free market economy, all the resources are allocated by the private sector (individuals, households, and groups of individuals); in a planned economy, all the resources are owned by the public sector (local and central government); and, in a mixed economy, some resources are owned by both sectors, private and public. In reality the first two are mostly theoretical and the third is common. Resources are allocated according to the forces of supply and demand.

Nguồn: https://mensagensdamanha.com/

Xem thêm bài viết khác: https://mensagensdamanha.com/chung-khoan/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *